Kepla.Sk

Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie

O nás

Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n.o. je organizácia, ktorá vznikla v roku 2016. Jej hlavnou misiou je podporovať inklúziu príslušníkov MRK v okrese Kežmarok s širšie v regióne Spiša cez projekty v oblasti bývania a zamestnanosti.
Naším kľúčovým projektom od roku 2016 je podpora výstavby svojpomocného bývania v obci Ihľany a výstavba nájomných domov stredného štandardu v obci Krížová Ves, ktorá sa realizuje prostredníctvom obecnej firmy Rozvoj Krížovej Vsi, s.r.o. V oboch prípadoch prepájame oblasť bývania so zamestnanosťou, pretože pomáhame predmetným obciam so založením obecného sociálneho podniku, či pracujeme priamo s našimi klientami v oblasti pracovného poradenstva pre vyššie šance sa začleniť na bežný trh práce. Našim klientom poskytujeme aj vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti a efektívneho hospodárenia so zarobenými financiami.
Okrem toho naša organizácia poskytuje technickú asistenciu obciam (starostom) v okrese Kežmarok, ktorí sa uchádzajú o granty z EŠIF-ov alebo iných zdrojov.
V neposlednom rade pracujeme s pracovníkmi pomocných profesií (terénna sociálna práca, pracovníci komunitných centier, asistenti osvety zdravia), ktorým poskytujeme neformálne vzdelávanie v oblasti efektívnejšieho výkonu sociálnej a komunitnej práce, či v oblasti osobnostného-líderského rastu.

Aktivity

Od roku 2016-2019 sme realizovali projekt „sociálneho bývania prepojený so zamestnanosťou“ v obci Ihľany a Krížová Ves.
V obci Ihľany sa jedná o svojpomocnú výstavbu 4 domov, ktoré budú v osobnom vlastníctve. Naša organizácia poskytovala vybraným klientom poradenstvo v oblasti finančnej gramotnosti, stavebného plánovania. Poskytovali sme im stavebného učiteľa, s ktorým mohli konzultovať všetky otázky ohľadne výstavby. Zároveň sme pracovali s obcou Krížová _Ves, kde sme asistovali pri zakladaní obecného sociálneho podniku, v ktorom by sa mohli zamestnať tí zo stavebníkov, ktorí by sa neuchytili na bežnom trhu práce.
V Krížovej Vsi sme boli zadávateľom výstavby 4 nájomných drevodomov, ktoré postavila obecná firma Rozvoj Krížovej Vsi, s.r.o. Takto sme zabezpečili, že znevýhodnení uchádzači o zamestnanie mohli získať potrebné manuálne zručnosti a pracovné návyky a taktiež mohli nadobudnúť vzťah k predmetným domom, nakoľko niektorí z nich boli vybratí ako budúci nájomníci.
Rozpočet projektu: 250 000,- EUR (financované cez regionálny príspevok)


 1. V roku 2019 sme realizovali projekt začleňovania končiacich stredoškolákov a vybraných pracovníkov obecnej firmy v Krížovej Vsi na bežný trh práce. Pracovali sme s asi 20 klientmi, ktorým sme v priebehu 6 mesiacov poskytovali vzdelávanie v oblasti sociálnych a komunikačných zručností, ktoré budú nevyhnutne potrebovať pri adaptácii na bežnom trhu práce.
  Rozpočet projektu: 4500,- EUR (financované cez USVRK)

Realizácia projektu

„Podpora začlenenia nezamestnaných z marginalizovaných skupín na trh práce“

 

 

Realizácia: 1.11.2022- 30.6.2022

Projekt „Podpora začlenenia nezamestnaných z marginalizovaných skupín na trh práce“ získal grant z fondu ACF.

ACF (Active Citizens Fund) podporuje slovenské občianske organizácie.  Je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

Zámer projektu : Hlavným zámerom projektu je podporiť zamestnanosť ľudí z MRK regiónu Spiš prostredníctvom kariéroveho poradenstva, vzdelávamoa v oblasti sociálnych a komunikačných zručností a pracovného mentoringu.

 

Aktivity projektu:

 

 1. Individuálny vstupný rozhovor so záujemcami o prácu
  1. získavanie základných informácií (vzdelanie, prax, zručnosti, rodinné zázemie, pracovná motivácia)
  2.  
 1. Skupinový tréning sociálnych a komunikačných zručností a funkčnej gramotnosti
  1. skupinové stretnutia s účastníkmi projektu: rozvoj základných komunikačných zručností, tímová spolupráca, riešenie konfliktných situácií, zodpovednosť, samostatnosť; rozvoj funkčnej gramotnosti
 1.  
 2. Individuálne pracovné poradenstvo pred získaním zamestnania
  1. detailné zmapovanie profesijnej orientácie a jednotlivých účastníkov projektu, bariér pri vstupe na trh práce a spoločné hľadanie riešení
 1.  
 2. Pracovný mentoring pre účastníkov pri adaptácií na pracovisku
  1. individuálne stretnutia s účastníkmi projektu, ktorí získali zamestnanie za účelom povzbudenia k udržaniu motivácie, urýchlenia a zlepšenia adaptácie na pracovisku, riešenia vzniknutých situácií a poskytovania konštruktívnej spätnej väzby v záujme osobnostného rastu
  2.  
  Organizácia záverečného workshopu
  prezentovanie výsledkov projektu zamestnávateľom a subjektom verejnej správy a tretieho sektora, ktorí sa venujú zraniteľným skupinám v regióne
Back to top